Statuten van de vzw Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg

 
De buitengewone algemene vergadering, bijeengekomen te Hasselt op 29 december 2004, heeft besloten de statuten van de VZW, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 mei 1988 onder het nummer 7087/88, te vervangen door de volgende nieuwe statuten:

 

I. Naam, zetel, duur, doel en vermogen

 

Art. 1 De vereniging draagt de naam: Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg.

Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd De Schijf 12, B-3930 Hamont-Achel in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

Art. 3 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Art. 4 De vereniging heeft tot doel het historisch onderzoek, in de ruimste betekenis, over Limburg te bevorderen en te coördineren.

Hiertoe kan de vereniging alle middelen aanwenden die zij nodig acht, zoals de organisatie van en/of de deelneming aan congressen, colloquia, vormingsactiviteiten, tentoonstellingen en de uitgave en de verspreiding van publicaties. Deze opsomming is niet beperkend.

De vereniging stelt zich tevens tot doel als overlegplatform te dienen voor de plaatselijke geschied- en oudheidkundige kringen en hun werking te begeleiden, te ondersteunen en te coördineren.

Art. 5 Het maatschappelijk vermogen wordt gevormd door: lidmaatschapsbijdragen van de leden, opbrengst van de verkoop van publicaties, officiële en privé subsidies, de opbrengst van het patrimonium, giften, schenkingen en legaten.

Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot eenendertig december.

Ieder jaar en ten minste binnen zes maanden na afluitingsdatum van het boekjaar legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar alsook de begroting van het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. De goedkeuring van de jaarrekening geldt tevens als kwijting aan de leden van de raad van bestuur.

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden, de notulen en beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur en alle boekhoudkundige stukken raadplegen.

 

II. Leden en bijdragen

 

Art. 6 In principe kunnen alle belangstellende natuurlijke personen, rechtspersonen, evenals groepen lid worden van de vereniging. Het aantal leden is onbeperkt. De vereniging telt zowel werkende als toegetreden leden. Alle leden ontvangen gratis het tijdschrift “Limburg-Het Oude Land van Loon”.

Art. 7 Voor de werkende leden geldt het volgende:

- Het minimum aantal werkende leden bedraagt dertien.

- De jaarlijkse bijdrage van de werkende leden wordt door de raad van bestuur vastgesteld, maar bedraagt maximaal honderd vijfentwintig euro (125,00 €).

- Een kandidaat-werkend lid dient zijn verzoek tot aanvaarding schriftelijk te richten aan de raad van bestuur en uit de motivering moet blijken dat hij actief is in de beoefening van het historisch onderzoek over Limburg zoals omschreven in artikel 4 van deze statuten. De eerst volgende algemene vergadering beslist met gewone meerderheid over het al dan niet aanvaarden van het kandidaat-werkend lid.

- Een rechtspersoon of een groep wordt in de vereniging vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon, afgevaardigd door de rechtspersoon of de groep.

Art. 8 Men wordt toegetreden lid door de betaling van de jaarlijkse bijdrage, die maximaal honderd vijfentwintig euro (125,00 €) bedraagt.

Art. 9 Ieder werkend of toegetreden lid dat zich uit de vereniging wil terugtrekken, kan ontslag indienen per brief, gericht aan de penningmeester of de secretaris.

Art. 10 Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt na twee waarschuwingen van de penningmeester of de secretaris als ontslagnemend beschouwd.

Art. 11 Wanneer de raad van bestuur oordeelt dat een lid de belangen van de vereniging heeft geschaad, kan dit lid door de algemene vergadering uitgesloten worden met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Het betrokken lid mag zich op de algemene vergadering verantwoorden. Het lid wordt hiertoe, minstens veertien dagen voor deze vergadering, per aangetekend schrijven uitgenodigd.

Art. 12 Ontslagnemende of uitgesloten leden en rechthebbenden van overleden leden kunnen geen enkel recht doen gelden op het vermogen van de vereniging  en geen terugbetaling eisen van de bijdragen die betaald werden.

Art. 13 De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur de titel van erelid toekennen aan personen, die aan de vereniging uitzonderlijke diensten hebben bewezen. De ereleden hoeven geen bijdrage te betalen en indien zij werkend lid waren, zijn zij niet meer stemgerechtigd.

 

III. De algemene vergadering

 

Art. 14 De algemene vergadering vormt het hoogste orgaan van de vereniging.

Zij bestaat uit alle werkende leden van de vereniging en is bevoegd voor:

- de benoeming en de afzetting van bestuurders;

- de kwijting aan de bestuurders;

- de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening;

- de wijziging van de statuten;

- de aanvaarding van een werkend lid;

- de toekenning van de titel van erelid;

- de uitsluiting van een lid;

- de ontbinding van de vereniging.

Art. 15 De algemene vergadering komt samen op uitnodiging van de raad van bestuur. Deze is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen:

- in gewone algemene vergadering, elk jaar tijdens het eerste semester van het administratieve jaar;

- in buitengewone algemene vergadering, op schriftelijk verzoek van ten minste één vijfde van de leden en wel binnen de maand na het indienen van dit verzoek.

De raad van bestuur kan daarenboven een buitengewone algemene vergadering samenroepen telkens als hij dit nodig acht. De agenda wordt samengesteld door de raad van bestuur, die verplicht is elk agendapunt, neergelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen, op te nemen.

De bijeenroeping gebeurt schriftelijk met vermelding van de dagorde en ten minste twee weken voor de vastgestelde datum.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen, op voorwaarde dat deze, met redenen omkleed, voor de aanvang van de vergadering door ten minste tien leden schriftelijk bij de voorzitter werden ingediend.

Art. 16 Alle beslissingen worden door de algemene vergadering genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve indien de wet een grotere meerderheid vereist.

Elk lid heeft één stem. Een afwezig lid mag zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid, met dien verstande dat geen enkel lid meer dan twee afwezige leden mag vertegenwoordigen.

 

IV. Raad van bestuur

 

Art. 17 De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur, die door de algemene vergadering uit haar leden in geheime stemming gekozen wordt. Een werkend lid kan slechts tot lid van de raad van bestuur verkozen worden na voorafgaandelijke schriftelijke kandidaatstelling bij de secretaris van de vereniging.

De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en daarenboven acht leden. De helft van de mandaten moet voorbehouden worden aan kringvoorzitters of afgevaardigden van kringen en de voorzitter moet tot deze helft behoren.

De duur van het mandaat van bestuurder is vastgesteld op vier jaar; telkens na twee jaar stelt de heft van de leden van de raad van bestuur zich herkiesbaar en treedt af met dien verstande dat voorzitter en secretaris nooit gelijktijdig aftreden. Alle uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De bestuurders treden in functie tijdens de eerste zitting, die volgt na hun verkiezing en blijven die taak vervullen tot hun vervanging. Indien gedurende het lopende werkingsjaar één van de bestuursleden niet meer kan optreden, dan voorzien zijn collega's tot aan de volgende algemene vergadering in zijn voorlopige vervanging. Het bestuurslid dat op dat ogenblik verkozen wordt, zet het mandaat van zijn voorganger verder.

De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden, die nodig zijn voor het beheer van de vereniging en kan deze vertegenwoordigen. Hij is bevoegd voor alle handelingen die door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geregeld worden door een door de raad van bestuur op te stellen huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur bereidt alle activiteiten van de vereniging voor.

Hij stelt aan de algemene vergadering de maatregelen voor, waarvan de aanvaarding wenselijk lijkt.

Hij waakt over de naleving van alle wettelijke verplichtingen die op de vereniging rusten. Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de penningmeester, neemt hij alle beslissingen betreffende het maatschappelijk vermogen.

Alle akten die de vereniging binden, moeten om rechtsgeldig te zijn door de voorzitter - of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter - en een ander bestuurslid ondertekend zijn.

 

V. Redactie

 

Art. 18 De raad van bestuur duidt een redactieraad aan voor de periodieken en publicaties, die de vereniging uitgeeft.

De redactieraad kiest uit zijn rangen een redactievoorzitter en een redactiesecretaris.

De redactieraad kan voor zijn werking een huishoudelijk reglement opstellen.

De redactieraad staat in voor de kwaliteit van de publicaties van de vereniging. Hij beslist autonoom en in onderling overleg over het al dan niet publiceren van de voorgelegde bijdragen.

 

VI. Diverse bepalingen

 

Art. 19 De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door de algemene vergadering op voorstel van ofwel de raad van bestuur ofwel één vijfde van de leden, met naleving van de wettelijke voorwaarden met betrekking tot aanwezigheid, meerderheid en eventueel van homologatie.

Art. 20 De vereniging kan slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij ontbinding van de vereniging zal haar bezit overgemaakt worden aan een instelling of vereniging waarvan het doel volgens de algemene vergadering overeenstemt met het doel van onderhavige vereniging.

De algemene vergadering benoemt of ontslaat de vereffenaar(s), bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Zij bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s) en de modaliteiten van de vereffening, beslist over de bestemming van het actief, spreekt zich uit over het beheer van de vereffenaar(s) en sluit de vereffening af.

Art. 21 Voor alle gevallen, die niet door deze statuten voorzien zijn, zijn de bepalingen van de wetgeving op de verenigingen zonder winstoogmerk van toepassing.