Statuten van de vzw Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg

 
De buitengewone algemene vergadering, bijeengekomen te Diepenbeek op 4 februari 2023, heeft besloten de statuten van de VZW, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2005 onder het nummer 0023227 te vervangen door onderstaande statuten.

Titel 1. De vereniging

Artikel 1. De rechtsvorm
De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk, afgekort vzw.

Artikel 2. De naam
De vzw draagt de naam Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg.

Artikel 3. De zetel
De zetel is gevestigd te 3930 Hamont-Achel, de Schijf 12, gelegen in het Vlaams Gewest.
Het bestuur is bevoegd om de zetel binnen het Nederlands taalgebied te verplaatsen.
De website van de vereniging is: www.limburgloon.be.
Het e-mailadres is: info@limburgloon.be.
Het bestuur kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen.

Artikel 4. Doeleinden en voorwerp
De vzw stelt zich tot doel het historisch onderzoek, in de ruimste betekenis, over Limburg te bevorderen en te coördineren. De vzw wil ook een overlegplatform voor de plaatselijke geschied- en oudheidkundige kringen zijn en hun werking begeleiden, ondersteunen en coördineren.
De vzw kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doeleinden zoals de uitgave en verspreiding van publicaties, de organisatie van colloquia, congressen en tentoonstellingen.
De vereniging zet zich belangeloos in voor deze doeleinden en mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel aan de leden uitkeren of bezorgen behalve voor de in de statuten bepaalde belangeloze doeleinden.

Artikel 5. Duur van de vzw
De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk ogenblik ontbonden worden.

Titel 2. Lidmaatschap

Artikel 6. Leden
In de vzw zijn er gewone leden (hierna ‘leden’ genoemd) en toegetreden leden.
Alle belangstellende natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen lid worden van de vereniging. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste dertien bedragen.
Het bestuur houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden.
Toegetreden leden kunnen natuurlijke personen, rechtspersonen of organisaties zijn. Behalve op de algemene vergadering worden zij op alle activiteiten van de vereniging uitgenodigd.

Artikel 7. Toetreding
Een kandidaat-lid moet een gemotiveerde schriftelijke aanvraag per post of via e-mail bij de secretaris van het bestuur indienen. De algemene vergadering beslist autonoom over de aanvaarding van de kandidaat op haar eerstvolgende vergadering.

Artikel 8. Uittreding en uitsluiting
Elk lid kan uit de vzw ontslag nemen. De ontslagneming moet schriftelijk per post of via e-mail bij de secretaris van het bestuur ingediend worden en gaat onmiddellijk in.
Worden automatisch als ontslagnemend beschouwd de leden die na twee schriftelijke uitnodigingen hun jaarlijkse bijdrage niet betaald hebben.
Een lid, dat in strijd met de doelstellingen van de vzw handelt, kan op voorstel van het bestuur of op verzoek van minstens een vijfde van de leden worden uitgesloten.
De uitsluiting van een lid moet in de oproeping worden aangegeven en kan slechts, na het lid gehoord te hebben, door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.
Een ontslagnemend of uitgesloten lid heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan de betaalde bijdragen niet terugvorderen.

Artikel 9. Bijdragen
De leden betalen een jaarlijkse bijdrage die door het bestuur wordt bepaald en maximaal honderd vijfentwintig euro (125,00 €) bedraagt. Voor die bijdrage ontvangen ze een exemplaar van de publicaties die de vzw in dat jaar uitgeeft.
De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur de titel van erelid toekennen aan personen die aan de vereniging uitzonderlijke diensten hebben bewezen. Ereleden hoeven geen bijdrage te betalen en zijn niet stemgerechtigd.

Artikel 10. Toegetreden leden
Voor de kandidaatstelling, het ontslag en de bijdragen van de toegetreden leden gelden dezelfde regels als voor de gewone leden, met dien verstande dat de aanvaarding en de beëindiging van hun lidmaatschap door het bestuur gebeurt.

Titel 3. De algemene vergadering

Artikel 11. Samenstelling
De algemene vergadering bestaat uit de leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter.

Artikel 12. Bevoegdheden
De algemene vergadering is bevoegd voor:
1° het wijzigen van de statuten;
2° het benoemen en afzetten van de bestuurders;
3° de kwijting aan de bestuurders, alsook in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders;
4° de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
5° de ontbinding van de vereniging;
6° de aanvaarding of uitsluiting van een lid;
7° de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
8° de inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
9° alle andere gevallen waarin de wet dit vereist.

Artikel 13. Vergaderingen
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen. In elk geval dient deze plaats te vinden binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.
Het bestuur kan een algemene vergadering bijeenroepen wanneer het dit nodig acht of wanneer ten minste een vijfde van de leden het vraagt.
De oproeping gebeurt door de voorzitter, of bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter, en de secretaris. Ze wordt minstens vijftien dagen vóór de vergadering via de gewone post of via e-mail verstuurd en vermeldt de datum, het uur en de plaats van de vergadering en bevat de agenda.
Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. Het moet uiterlijk vijf dagen vóór de algemene vergadering aan het bestuur bezorgd worden.

Artikel 14. Quorum en stemming
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen anders bepaalt.
Elk lid heeft één stem.
Leden kunnen zich bij schriftelijke volmacht door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan maximaal over twee volmachten beschikken.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve wanneer het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen anders bepaalt.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, op vraag van de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, door geheime stemming.

Artikel 15. Verslag
Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de algemene vergadering. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris en wordt ter inzage van de leden op de zetel van de vzw bewaard. Een uittreksel met de beslissingen van de algemene vergadering kan bezorgd worden aan elke derde die zijn wettig belang aantoont.

Titel 4. De gewone algemene vergadering

Artikel 16
Het bestuur licht de financiële toestand en de uitvoering van de begroting toe.

Artikel 17
Na de goedkeuring van de jaarrekening  beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening,

Titel 5. De buitengewone algemene vergadering

Artikel 18
De algemene vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Titel 6. Het bestuur

Artikel 19. Samenstelling
De vzw wordt bestuurd door een collegiaal bestuur, samengesteld uit twaalf bestuurders, die natuurlijke personen en leden van de vereniging zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van vier jaar. Bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde door de algemene vergadering worden beëindigd. De bestuurder wordt voorafgaandelijk door de algemene vergadering gehoord.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in de uitoefening van hun mandaat worden op voorlegging van de nodige bewijsstukken vergoed.
Het bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen, waarna de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger volbrengt. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder tijdens de algemene vergadering, die een andere bestuurder benoemt, die het mandaat volbrengt.

Artikel 20. Vergaderingen, beraadslagingen en beslissingen
Het bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, of bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter, en de secretaris zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist of op vraag van een bestuurder, gericht aan de voorzitter.
De oproeping, verstuurd per gewone post of per e-mail, vermeldt datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuur, evenals de agenda.
Het bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem.
Wanneer het bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt en moet de procedure overeenkomstig artikel 9:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden gevolgd.
Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het bestuur. De notulen worden bewaard op de  zetel van de vzw en worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Een vergadering van het bestuur kan ook op afstand gehouden worden. Het voorgestelde elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van en deel te nemen aan de besprekingen tijdens de vergadering en zo nodig hun stemrecht uit te oefenen. Het vlotte verloop van de vergadering wordt vermoed, zelfs indien er zich technische problemen hebben voorgedaan, behoudens indien een bestuurder uitdrukkelijk voorbehoud laat acteren tijdens de vergadering of onverwijld schriftelijk of per e-mail laat kennen aan de voorzitter. Indien de voorzitter in deze omstandigheden zelf voorbehoud wil maken, zal hij dit mededelen aan alle andere leden van het bestuur. De oproeping voor zulke vergadering geeft aan dat de vergadering op afstand zal gehouden worden, vermeldt het elektronisch communicatiemiddel dat hiervoor zal gebruikt worden en beschrijft de procedures vereist voor deelname aan de vergadering. De notulen van de vergadering vermelden dat er op afstand is vergaderd en ook of technische problemen en/of incidenten eventueel de deelname via elektronische weg aan de vergadering of de stemming hebben verstoord of onmogelijk gemaakt.

Artikel 21. Bevoegdheden en vertegenwoordiging
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd artikel 19, eerste lid, wordt de vereniging eveneens vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, die gezamenlijk handelen.

Artikel 22. Dagelijks bestuur
Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging opdragen aan een of meer personen, het dagelijks bestuur genoemd. Het bestuur is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur. Wanneer meer personen deel uitmaken van het dagelijks bestuur, oefenen zij hun bevoegdheid alleen uit.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoefte van het dagelijkse leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.
Het bestuur is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur en kan het mandaat van dagelijkse bestuurders te allen tijde beëindigen, na voorafgaandelijk de dagelijks bestuurder gehoord te hebben.

Titel 7. Begrotingen en rekeningen

Artikel 23
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Ieder jaar en ten laatste binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar legt het bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Vervolgens wordt bij afzonderlijke stemming aan de bestuurders kwijting verleend.

Titel 8. Ontbinding, vereffening en slotbepaling

Artikel 24. Beslissing tot ontbinding
Behoudens de gevallen van rechterlijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan tot de ontbinding slechts worden besloten door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 2:109 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In het ontbindingsbesluit worden tevens een of meer vereffenaars aangeduid.

Artikel 25. Vereffening
In geval van ontbinding en vereffening wordt het vermogen van de vzw overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig belangeloos doel.

Artikel 26. Slotbepaling
Voor alles wat niet door deze statuten geregeld is, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.